Preventiedienst drugs en alcohol Pajottenland

Wat?

Preventiedienst Pajottenland is een intergemeentelijke drugpreventiedienst in de 6 gemeenten van het Pajottenland (Galmaarden, Bever, Herne, Pepingen, Lennik, Gooik). U kunt er terecht voor informatie rond drugs en alcohol, advies bij beginnend alcohol - of druggebruik, aanvragen van vorming voor uw vereniging of organisatie, vragen over het MEGA project lagere scholen, opstarten en coachen van een alcohol – en drugbeleid in uw organisatie, infostand op evenementen, preventie bij het organiseren van uw evenement of fuif. Iedereen die actief is binnen onderwijs, jeugdwerk, sport, gezondheid, vrije tijd,… kan er terecht maar ook de bevolking van het Pajottenland kan gratis gebruik maken van deze dienstverlening.

De taken van de preventiewerker bestaan uit sensibiliseren van de bevolking rond alcohol en drugs, doorverwijzen van mensen of hun naasten die geconfronteerd worden met een alcohol - of drugprobleem, opvolgen van de gemeentelijke fuifreglementen, verzorgen van infoavonden rond opvoeding, opvolgen van provinciale campagnes en campagnes vanuit VAD (vereniging voor alchohol en andere drugproblemen), jeugdwerk en scholen informeren over preventiemateriaal en inspelen op lokale noden, problemen in de 6 gemeenten. Dit met als doel het welzijn van de bevolking te bevorderen.

Wat de preventiewerker NIET doet is het aanbieden van hulpverlening (therapie, begeleiding) en het geven van juridisch advies (proces verbaal, beslissing jeugdrechtbank,…). De preventiewerker is geen politiemedewerker en biedt tevens geen permanentie tijdens weekends of feestdagen
U kunt zowel telefonisch, per brief als via mail contact opnemen voor een persoonlijk gesprek of voor het aanvragen van een infopakket drugs/alcohol.

De preventiedienst werkt in nauw overleg met de 6 gemeentebesturen, jeugddiensten, lokale politie Pajottenland, provincie Vlaams-Brabant en tal van andere partners. Jaarlijks wordt een actieplan opgesteld waarin rekening gehouden wordt met nieuwe campagnes en lokale noden.
NIEUW: Ook voor de thema‘s gokken, gamen en roken kunt u sinds 2012 terecht bij de preventiedienst.

Hebt u vragen omtrent drugs of druggebruik? Bent u geïnteresseerd om een drugbeleid op te starten in uw vereniging? Gelieve dan contact op te nemen met de alcohol- en drugpreventiemedewerker! Om u bij te staan in uw zoektocht naar hulpverlening werd tevens een handige doorverwijskaart gerealiseerd. U kan deze kaart hier terugvinden.

Contact: Bianca Vanreepinghen (Intergemeentelijke alcohol- en drugpreventiemedewerker Pajottenland)

Wie?

Bianca Vanreepinghen (Intergemeentelijke alcohol- en drugpreventiemedewerker Pajottenland)

Contactgegevens

Intergemeentelijke alcohol- en drugpreventiewerker Pajottenland (Bever, Herne, Galmaarden, Lennik, Pepingen en Gooik)

Bruneaustraat 101 
1755 Kester

054 31 35 43
0473 88 62 57

preventie@pajottenland.be
www.facebook.com/intergemeentelijkepreventiewerkerpajottenland

openingsuren: alle werkdagen tussen 8u30 en 16u30

Drankprobleem?
Anonieme Alcocolisten
www.aavlanderen.org 
Email: info@vlaanderen.org
Algemeen telefoonnummer voor heel Vlaanderen 03/239 14 15

Nieuws

Veilige fuifomgeving voor jongeren zonder sterke drank

Steeds meer jonge tieners komen met een ernstige alcoholintoxicatie in het ziekenhuis terecht nadat ze op een fuif teveel sterke drank en cocktails hebben gedronken. De controledienst Tabak en Alcohol van de FOD Volksgezondheid ziet alsmaar meer zoete cocktails en sterke drankjes opduiken op jongerenfuiven zoals 100-dagenfuiven,fuiven van de jeugdbeweging, dikwijls met extreme dronkenschap en vechtpartijen tot gevolg. De dienst roept de organisatoren van jongerenfuiven en de steden en gemeenten op om actief te werken aan veilige fuifomgeving.

In België is het verboden om bier en wijn te schenken of te verkopen aan minzestienjarigen en sterke drank aan minachttienjarigen. Het is aan de uitbater of verkoper om de leeftijd van de jongere te controleren, aan de hand van de identiteitskaart of elk ander geldig document (busabonnement, studentenkaart). De controledienst Tabak en Alcohol van de FOD Volksgezondheid controleert de naleving van de wetgeving op het terrein en maakte in 2011 82 processen-verbaal op voor de verkoop van alcohol aan minderjarigen. 56 van die PV’s waren voor de verkoop van sterke drank aan minachttienjarigen en 26 PV’s voor de verkoop van bier en wijn aan minzestienjarigen.

Vooral de lokale fuiven scoren slecht als het op alcoholverkoop aan jongeren aankomt. De controleurs zien op fuiven, die een erg jong publiek van zelfs twaalf- en dertienjarigen aantrekken, steeds meer zoete cocktails en alcopops opduiken. Doordat ze er uit zien als frisdrank en even zoet smaken, zijn deze drankjes enorm populair bij jongeren. Omdat het barpersoneel dat deze cocktails serveert meestal uit vrijwilligers bestaat die nauwelijks ouder zijn, wordt de leeftijdscontrole niet altijd toegepast. Onder druk van hun vrienden blijven de jongeren meestal de hele avond drinken, met risico’s voor hun gezondheid maar ook vaak vechtpartijen en vernielingen tot gevolg.

Jongeren verdienen nochtans een veilige fuifomgeving. Sterke drank zou geen spelbreker mogen zijn tijdens unieke momenten. De FOD Volksgezondheid roept alle partijen op om hieraan mee te werken, zodat ouders hun kinderen met een gerust hart kunnen laten feesten. Organisatoren van fuiven hebben hier alle baat bij aangezien zij aansprakelijk zijn als er zich ernstige problemen tijdens hun evenement voordoen. Een kleiner aanbod van alcohol maakt de organisatie van een fuif trouwens makkelijker.

Steden en gemeenten spelen ook een sleutelrol. Meer en meer burgemeesters kiezen er bewust voor om geen vergunning voor sterke drank af te leveren voor jongerenfuiven, om de risico’s op drankmisbruik door jongeren tegen te gaan. Ook in het gemeentelijk fuifreglement van je gemeente wordt hieraan aandacht geschonken oa door de invoering van een artikel “preventie”. Vanuit politie en preventie worden er voorbereidende overlegmomenten georganiseerd voor grotere fuiven in het Pajottenland. Tijdens de eindejaarsfuiven is er bv een politieverordening voor het bezit van sterke drank in de omgeving van de fuiflocatie. Ook uw jeugddienst werkt mee aan tal van preventie initiatieven.

Bijna één op drie zestienjarigen drinkt regelmatig alcohol. Meer dan één op vijf drinkt zowel in de week als in het weekend. Kinderen en jongeren zijn kwetsbaarder voor de effecten van alcohol dan volwassenen. Alcoholmisbruik tijdens de fysieke en mentale ontwikkeling leidt tot leer- en geheugenproblemen en soms zelfs tot blijvende stoornissen. Het risico op ongevallen, geweld, zelfverwonding en onveilige seks is hoog bij minderjarige drinkers. Wie op jonge leeftijd begint te drinken, loopt ook meer kans op alcoholmisbruik en op sociale en gezondheidsproblemen als volwassene.

Daarom is preventie van groot belang tijdens uw fuif of evenement. Affiches, PowerPoint projectie met preventieboodschappen, gekleurde bandjes die de leeftijd van de bezoekers aanduidt, briefing van barmedewerkers over de wetgeving, preventietips, … Tijdens controles vanuit FOD zal er rekening gehouden worden met de inspanningen die fuiforganisatoren leveren op preventief vlak.
Boetes bij overtreding van de alcoholwetgeving schommelen tussen 275 euro en 5500 euro voor de organisatie, verkoper of schenker.

Meer info via preventiedienst drugs en alcohol Pajottenland, preventie@pajottenland.be of 054/ 31 35 43, www.health.belgium.be , www.drugsinbeweging.be , www.alcoholhulp.be, www.druglijn.be .