Geluidsnormen

Geluidshinder

Als organisator ben je natuurlijk niet rechtstreeks verantwoordelijk voor het geroep en gezang van bezoekers die zich buiten het evenement bevinden. Toch moet je de nodige maatregelen nemen om te voorkomen dat jouw activiteit of fuif de nachtrust van de buren verstoord. Anders is er sprake van een gebrek aan voorzorg.

Omwonenden van zalen kunnen altijd een beroep doen op de politie op grond van art. 561 van het strafwetboek. Dit artikel dreigt met straffen tegen hen “die zich schuldig maken aan nachtgerucht of nachtrumoer waardoor de rust van de inwoners kan worden gestoord”. Dit artikel laat een zeer subjectieve beoordeling toe.

In het fuifbeleid worden organisatoren van grote evenementen verplicht om een brief te sturen naar de omwonenden met een GSM-nummer waarop de organisatoren kunnen bereikt worden bij geluidshinder.

Maatregelen

- Wijs de Deejay op de beperkingen wat de geluidsnormen betreft, je kan overwegen om dit ook op te nemen in het contract;
- Werk indien mogelijk met een geluidsbegrenzer. De politie kan voorafgaandelijk een geluidsmeting uitvoeren, in sommige gemeenten behoort dit tot de standaard service. Op die manier kan de versterker of de geluidsbegrenzer op voorhand goed afgesteld worden.
- Wegsnijden van de lage frequenties;
In de praktijk zullen niet de luchtgeluiden, maar wel de contactgeluiden n.a.v de lage frequenties voor de meeste overlast zorgen. Met de equaliser kan je de lage frequenties (minder dan 80 Hz of zelfs 100 Hz) wegsnijden. Afhankelijk van de installatie kan men zo zelfs 5 decibel winst doen. De meeste zalen zijn bovendien toch te klein om deze lage frequenties te gebruiken, ze zorgen enkel voor de vervorming van het geluid en voor hinder in de omgeving.
- Verbetering qua opstelling of ophanging van de luidsprekers;
 
Geluidsfirma’s hebben hierover genoeg kennis en ervaring.

Geluidsnormen

De geluidsnormen zijn objectieve normen (aantal decibels), en ze hebben enkel betrekking op de muziek, die bovendien elektronisch versterkt’ moet zijn. Het moet dus niet om nachtlawaai gaan.

De straffen voor wie deze geluidsnormen niet respecteert, zijn zeer zwaar. Veel zwaarder dan de straffen voor het verstoren van de nachtrust.

Vanaf 1 januari 2013 zijn er nieuwe geluidsnormen. De informatie vindt u hier.

Er is ook een handige brochure ivm de geluidsnormen.

Voor welke muziekactiviteiten?

De regelgeving over het maximale geluidsniveau geldt voor alle muziekactiviteiten die toegankelijk zijn voor publiek en waar elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld.
- iedere openbare activiteit met opgenomen muziek (bv. cd’s, mp3 ...),
- elektronisch versterkte livemuziek (bv. liveoptredens met microfoons, versterkers ...),
- een café met gewone achtergrondmuziek,
- een fuif in een zaal of een tent, 
- een dansvoorstelling, een eetfestijn met achtergrondmuziek,
- een theatervoorstelling met muziek, een optreden in een kleine of grote zaal,
- een festival in openlucht ...

Activiteiten met enkel niet-elektronisch versterkte muziek (bv. fanfare, symfonisch orkest, kamerorkest … zonder versterking) vallen niet onder de regelgeving. Dat is ook het geval voor activiteiten die op privédomein worden georganiseerd en niet toegankelijk zijn voor het ruime publiek.

Welke vergunning of toelating heb ik nodig?

Als je slechts één maal per jaar, of enkele keren per jaar een muziekactiviteit organiseert: 

Als het maximumvolume van de muziek nooit luider is dan 85 dB(A): je hoeft niets te doen of aan te vragen om die activiteit te mogen organiseren. Let er wel op dat je de omgevingsnormen respecteert.

Als het maximumvolume van de muziek luider is dan 85dB(A): je vraagt voor iedere activiteit een toestemming aan het college van burgemeester en schepenen van je gemeente. Als je die toestemming vraagt, vermeld je best welk maximumniveau je wilt hanteren. Dat maximumniveau mag in ieder geval nooit hoger zijn dan 100 dB(A)

Voor activiteiten die plaatsvinden in een gesloten ruimte (zaal, café …), is dit type aanvraag per locatie beperkt tot maximum 12 keer per jaar en maximum twee keer in dezelfde maand. Voor activiteiten in tent of openlucht geldt deze beperking niet. Daarnaast moet je ook altijd de geldende omgevingsnormen respecteren.

Klik hier voor alle informatie in verband met de te nemen maatregelen om de geluidsnormen te respecteren.

Sancties

Ook als er geen klachten zijn van omwonenden of bezoekers, kunnen politie of bevoegde ambtenaren optreden om een eventuele overschrijding van de normen vast te stellen en sancties op te leggen. De gehele regelgeving voor muziekactiviteiten is er niet alleen om overlast te beperken, maar ook om gehoorschade te voorkomen.

Wanneer een toezichthouder een controle uitvoert en een overtreding vaststelt, kan die een aanmaning geven, een verslag van vaststelling of een proces-verbaal opmaken. Niet alleen de geluidsnorm overschrijden is een overtreding, maar ook niet over de juiste vergunning beschikken of niet de verplichte maatregelen naleven (gebruik van geluidsmeter, ter beschikking stellen van oordopjes).

De sanctie is afhankelijk van het soort overtreding. Ze kan variëren van een administratieve geldboete tot een vervolging van de correctionele rechtbank met een veroordeling, boete of (voorwaardelijke) gevangenisstraf tot gevolg.

Zowel de eigenaar van de zaal, de huurder, de organisator, de DJ als de geluidstechnicus kunnen aansprakelijk worden gesteld.

Tent- en openluchtfuiven

Op het terrein of in de tent mag er maximum 90 dB gemeten worden. Wil je toch luidere muziek spelen (95dB is ideaal) dan kan je bij het College van Burgemeester en Schepenen een aanvraag indienen om niet onder dit KB te vallen. Het is overigens sowieso verplicht om voor openluchtfuiven toestemming te vragen. Je kan beide dus best tegelijkertijd in orde maken.

Het College kan aan die toestemming wel beperkende maatregelen koppelen, zowel wat het maximum toegelaten geluidsniveau, als wat de duur van de muziekactiviteit betreft, of het college kan de muziekactiviteit op de aangevraagde plaats verbieden.

Een uitzondering op de geluidsnormen impliceert ook niet dat je de muziek zo luid mag zetten als je kan. Zelfs indien er op de toelating van de gemeente geen nieuwe maximum geluidsnorm wordt vermeld, hou je het best binnen de perken. Hou er rekening mee dat er meer geluidshinder zal zijn in de buurt dan bij een fuif in een zaal. Informeer de buurt op voorhand en geef hen het telefoonnummer en de naam van de contactpersoon zodat ze niet onmiddellijk naar de politie hoeven te stappen. (een mooie geste is een uitnodiging/ gratis toegangticket voorzien voor de buren)

Een uitzondering op de geluidsnormen biedt je als organisator geen garanties. Als er een klacht komt over nachtlawaai of de politie treedt op, dan kan het parket beslissen te vervolgen of de gemeente kan een administratieve boete opleggen.

Een aanvraagformulier voor een uitzondering op de geluidsnormen vind je hier.

Geluidsbegrenzer

Eén van de mogelijke maatregelen is er natuurlijk voor zorgen dat de geluidsnormen worden gerespecteerd. Dit kan door het plaatsen van een geluidsbegrenzer op de muziekinstallatie. De politiezone Pajottenland stelt een geluidsbegrenzer ter beschikking aan organisatoren.

Aanvraagformulier geluidsbegrenzer

Reglement gebruik geluidsbegrenzer - het huurgeld bedraagt €50

Technische fiche geluidsbegrenzer en  handleiding

Geluidsmeter

Geluidsvolumes meet je met een sonometer of decibelmeter. Je kunt een geluidsmeter lenen, huren of kopen.

Bij een meting is het van groot belang dat je een correcte, representatieve meting uitvoert. De plaats van de meting (de plaats waar de meetmicrofoon zich bevindt) is van groot belang. Je kiest best een plaats waar het volume zoveel mogelijk overeenkomt met het gemiddelde volume dat alle luisteraars te verwerken krijgt. Alle info vind je in deze brochure.

Aanvraagformulier geluidsmeter

Gebruikersreglement geluidsmeter

Communicatie

- neem contact op met de jeugddienst of preventiedienst om je voldoende te informeren over de geldende regels
- als je samenwerkt met een externe geluidsfirma, informeer dan vooraf over de na te leven geluidsnorm, maak afspraken over de meting
- als je een liveconcert organiseert, informeer de artiesten dan vooraf over de na te leven geluidsnorm, neem dit eventueel op in het contract

Gehoorschade

Denk je dat je gehoorschade hebt opgelopen? Zoek dan hulp bij een neus, keel- en oorarts, je huisarts, een audioloog of een hoorcentrum.

Zoek bij acute symptomen van gehoorverlies, oorsuizen of overgevoeligheid de dag na de blootstelling aan lawaai zo snel mogelijk hulp. De eerste 3 dagen na het trauma zijn cruciaal voor eventueel herstel. Via medicatie en een speciale behandeling (hyperbare zuurstoftherapie) kan het herstel van de haarcellen gestimuleerd worden, al is hier ook wat geluk mee gemoeid!
Raadpleeg liefst rechtstreeks een neus, keel- en oorarts (NKO-arts). Als je daar niet onmiddellijk terecht kan, ga je best naar de spoedafdeling van een ziekenhuis.

Meer info: http://www.lne.be/campagnes/help-ze-niet-naar-de-tuut

Oordopjes

Op maat gemaakte oordoppen passen perfect in je oor en bieden een optimale bescherming en draagcomfort. Ze verminderen de geluidssterkte tot 25 decibel en zijn voor elke situatie geschikt. Ze kunnen bepaalde frequenties dempen zodat het omgevingslawaai wordt weggefilterd maar je elkaar toch nog moeiteloos kan verstaan. Ze kosten 100 tot 200 euro.

Universele oordoppen gebruik je slechts één keer. Hoewel ze minder doeltreffend zijn dan op maat gemaakte oordoppen, bieden ze met een dempingsvermogen tot 15 decibel toch een zekere bescherming. Zorg er wel voor dat je ze correct gebruikt en dat ze goed passen. Als dat niet het geval is, dempen ze heel wat minder geluid en bieden ze een vals gevoel van veiligheid.

Meer informatie

De volledige regelgeving vind je terug op de website van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid: http://www.lne.be/geluidsnormen

Website over het voorkomen van gehoorschade: http://www.helpzenietnaardetuut.be

Toelating vragen aan het college van burgemeester en schepenen of een geluidsmeter huren: op de jeugddienst.